Jumlah pelawat :  
Members Login
e-Pengeluaran


Business Partners Login

Penjelasan Ke Atas Bayaran Yang Dikecualikan Daripada Caruman KWSP

 • Caj Perkhidmatan
   
  Caj perkhidmatan ialah apa-apa wang atau bayaran sama ada dalam bentuk caj perkhidmatan, fi perkhidmatan, tip atau bayaran-bayaran lain yang dibayar oleh, dicajkan kepada, dikutip daripada atau diberi secara sukarela oleh pelanggan atau orang-orang lain (yang bukannya majikan) berhubung dengan perniagaan majikan itu. Bayaran itu kena dibayar kepada seseorang pekerja sama ada pada keseluruhan atau sebahagian secara langsung atau tidak langsung, dan sama ada di bawah kontrak perkhidmatan di antara majikan dan pekerja atau selainnya.
   
 • Bayaran Lebih Masa
   
  Apa-apa bayaran yang kena  dibayar oleh majikan kepada pekerja untuk kerja yang melebihi masa bekerja biasa pekerja tersebut dan termasuk apa-apa bayaran yang dibayar kepada pekerja bagi kerja yang dijalankan pada hari kelepasan dan hari rehat.
   
 • Ganjaran
   
  Apa-apa bayaran yang dibayar oleh majikan kepada pekerja atas sebab tamat tempoh perkhidmatan atau pemberhentian secara sukarela sebagai mengiktiraf perkhidmatan pekerja tersebut.
   
 • Faedah Persaraan
   
  Apa-apa bayaran yang dibayar kepada pekerja yang telah bersara, sama ada secara wajib atau pilihan, atau atas sebab-sebab kesihatan seperti yang dinyatakan di bawah kontrak perkhidmatan pekerja tersebut.
   
 • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan
   
  Apa-apa bayaran yang dibayar oleh majikan kepada pekerja lanjutan dari pelaksanaan pengurangan, pemberhentian sementara atau penamatan pekerja.
   
 • Mana-mana elaun perjalanan atau nilai konsesi perjalanan
   
  Apa-apa bayaran yang dibayar oleh majikan kepada pekerja untuk tujuan menampung perbelanjaan perjalanan dan pengangkutan.
   
 • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan
   
  Sejumlah bayaran yang dibayar oleh majikan atau pekerja sebagai menggantikan notis penamatan perkhidmatan diberikan oleh majikan kepada pekerja bagi tujuan untuk menamatkan perkhidmatan pekerja, atau pekerja kepada majikan bagi tujuan untuk berhenti kerja.
   
 • Yuran pengarah
   
  Yuran atau fi yang dibayar kepada Pengarah.