Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Akta KWSP

» Pengenalan
» Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
» Seksyen 2. Tafsiran
» Seksyen 3. Penubuhan Lembaga
» Seksyen 4. Keahlian Lembaga
» Seksyen 5. Ahli silih ganti
» Seksyen 6. Tempoh jawatan
» Seksyen 7. Perletakan jawatan dan pembatalan
» Seksyen 8. Pengosongan jawatan
» Seksyen 9. Pengerusi dan enam orang ahli lain membentuk kuorum Lembaga
» Seksyen 10. Pengerusi mempunyai undi pemutus
» Seksyen 11. Kuasa Menteri untuk memberi arahan
» Seksyen 12. Tugas untuk mengemukakan maklumat kepada Menteri
» Seksyen 13. Pengesahan meterai
» Seksyen 14. Kuasa-kuasa dan tugas-tugas Lembaga
» Seksyen 15. Rizab am dan lain-lain akaun rizab
» Seksyen 16. Lembaga boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa
» Seksyen 17. Kuasa untuk memberi pinjaman dan membuat pendahuluan kepada pegawai dan pekhidmatnya
» Seksyen 18. Penubuhan dan keahlian Panel Pelaburan
» Seksyen 19. Pengosongan Jawatan
» Seksyen 20. Kuorum dan Penjalanan Prosiding
» Seksyen 21. Pengerusi Panel Pelaburan mempunyai undi pemutus
» Seksyen 22. Ketaklayakan daripada keahlian Lembaga dan Panel Pelaburan
» Seksyen 23. Pendedahan kepentingan
» Seksyen 23A. Penubuhan Jawatankuasa Penasihat Shariah
» Seksyen 23B. Fungsi Jawatankuasa Penasihat Shariah 
» Seksyen 23C. Pelantikan ahli Jawatankuasa Penasihat Shariah 
» Seksyen 23D. Rujukan kepada Jawatankuasa Penasihat Shariah  
» Seksyen 24. Penubuhan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
» Seksyen 25. Lembaga hendaklah menjadi pemegang amanah Kumpulan Wang
» Seksyen 26. Kuasa Lembaga untuk melabur
» Seksyen 26A. Kuasa Lembaga untuk melabur dalam syarikat yang diluluskan
» Seksyen 26B. Lembaga melabur dalam Sekuriti Kerajaan
» Seksyen 26C. Kuasa Lembaga untuk menubuhkan perbadanan atau syarikat
» Seksyen 27. Perisytiharan dividen
» Seksyen 28. Peruntukan bagi pendahuluan daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
» Seksyen 29. Pengauditan akaun-akaun tahunan Kumpulan Wang
» Seksyen 29A. Pelaburan oleh ahli Kumpulan Wang
» Seksyen 30. Pelantikan ketua pegawai eksekutif, pegawai dan pekhidmat Lembaga
» Seksyen 31. Penubuhan Jawatankuasa Tatatertib
» Seksyen 31A. Penubuhan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib
» Seksyen 32. Pengenaan surcaj
» Seksyen 33. Penubuhan Jawatankuasa Kenaikan Pangkat berkenaan dengan pegawai-pegawai dan pekhidmat-pekhidmat Lembaga
» Seksyen 33A. Penubuhan Jawatankuasa Rayuan Kenaikan Pangkat berkenaan dengan pegawai dan pekhidmat Lembaga
» Seksyen 34. Pelantikan Pemeriksa-Pemeriksa, kuasa-kuasa, fungsi-fungsi dan tugas-tugas mereka
» Seksyen 35. Kuasa-kuasa untuk memasuki, memeriksa dan menggeledah
» Seksyen 36. Menghalang penjalanan kuasa-kuasa Pemeriksa
» Seksyen 37. Kuasa untuk menyoal-periksa orang-orang
» Seksyen 37A. Kuasa Lembaga menaksir caruman berdasarkan kepada maklumat yang ada
» Seksyen 38. Kuasa ketua pegawai eksekutif untuk meminta maklumat atau butir-butir dan menggeledah
» Seksyen 39. Ketua pegawai eksekutif boleh mengeluarkan perakuan kepada Ketua Polis Negara atau Ketua Pengarah Imigresen untuk melarang mana-mana orang daripada meninggalkan Malaysia dalam hal keadaan tertentu
» Seksyen 40. (Dipotong)
» Seksyen 41. Tugas majikan untuk mendaftar dengan Lembaga
» Seksyen 42. Tugas majikan untuk menyediakan dan memberikan penyata upah
» Seksyen 43. Kadar caruman
» Seksyen 43A. Pemilihan untuk akaun ahli Kumpulan Wang diuruskan mengikut Shariah
» Seksyen 44. Peremitan wang berkaitan dengan persaraan
» Seksyen 44A. Penambahan kredit ke dalam akaun ahli Kumpulan Wang
» Seksyen 45. Pembayaran Caruman
» Seksyen 46. Tanggungan bersama dan berasingan bagi pengarah-pengarah, dsb.
» Seksyen 47. Caruman majikan tidak boleh didapatkan kembali daripada pekerja
» Seksyen 48. Mendapatkan kembali caruman pekerja oleh majikan
» Seksyen 49. Caj Lewat Bayar ke atas tunggakan caruman
» Seksyen 50. Caruman hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang
» Seksyen 50A. Bayaran dividen tambahan
» Seksyen 51. Caruman dan deposit tidak boleh diserah hak atau ditahan
» Seksyen 51A. Pemindahan kepada Pendaftrar Wang Tak Dituntut
» Seksyen 52. Kumpulan-kumpulan wang diluluskan
» Seksyen 53. Penggulungan kumpulan wang diluluskan
» Seksyen 53A. Pemindahan kredit ahli Kumpulan Wang mengikut perintah pembahagian harta perkahwinan
» Seksyen 53B. Pengeluaran amaun yang dipindahkan
» Seksyen 54. Pengeluaran daripada Kumpulan Wang
» Seksyen 54A. Pembayaran dividen mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga
» Seksyen 54B. Tarikh pengeluaran
» Seksyen 54C. Pengeluaran oleh pekerja berpencen
» Seksyen 55. (Dipotong)
» Seksyen 55A. Pengeluaran daripada Kumpulan Wang bagi ahli Kumpulan Wang yang telah mencapai umur lima puluh lima tahun
» Seksyen 55B. Caruman kepada dan pengeluaran daripada Kumpulan Wang bagi ahli Kumpulan Wang yang telah mencapai umur enam puluh tahun
» Seksyen 56. Pelepasan caruman majikan
» Seksyen 57. Bayaran untuk pengeluaran
» Seksyen 57A. Had masa bagi ahli Kumpulan Wang untuk mempertikaikan ketepatan amaun yang dikeluarkan atau kesahan sesuatu pengeluaran yang dibuat
» Seksyen 58. Bayaran amaun tambahan
» Seksyen 58A. Amaun yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk maksud lain
» Seksyen 58B. Pengambilan polisi insurans
» Seksyen 59. Perisytiharan tidak betul, kegagalan untuk memberikan penyata atau mengemukakan dokumen palsu
» Seksyen 59A. Perintah mahkamah
» Seksyen 60. Penalti am
» Seksyen 61. Percubaan, persediaan, pensubahatan dan komplot boleh dihukum sebagai kesalahan
» Seksyen 62. Satu perbicaraan bagi apa-apa bilangan kesalahan
» Seksyen 63. Perintah Mahkamah
» Seksyen 64. Perakuan pegawai Lembaga yang diberikuasa hendaklah menjadi keterangan
» Seksyen 65. Prosiding sivil bagi mendapatkan kembali caruman
» Seksyen 66. Perlindungan caruman dalam prosiding pelaksanaan atau penjualan di bawah cagaran
» Seksyen 67. Penjalanan prosiding sivil
» Seksyen 68. (Dipotong)
» Seksyen 69. Kesalahan-kesalahan oleh pertubuhan perbadanan
» Seksyen 70. Ahli-ahli Lembaga, Panel Pelaburan dan pegawai-pegawai disifatkan sebagai pekhidmat-pekhidmat awam
» Seksyen 70A. Pemakaian
» Seksyen 70B. (Dipotong)
» Seksyen 70C. Pengeluaran daripada Kumpulan Wang
» Seksyen 70D. Penamaan
» Seksyen 70E. Penerusan pemakaian peruntukan lain
» Seksyen 70F. Pengembalian kredit
» Seksyen 70G. Penghentian tanggungan untuk mencarum
» Seksyen 70H. Penghentian pembayaran dividen dan pemindahan kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut
» Seksyen 71. Kuasa Menteri untuk membuat peraturan-peraturan
» Seksyen 72. Kuasa Menteri untuk menghendaki orang lain untuk mencarum dan mengisytiharkan apa-apa pembayaran atau saraan sebagai upah
» Seksyen 73. Kuasa Lembaga untuk membuat kaedah-kaedah
» Seksyen 74. Kuasa Menteri untuk meminda Jadual-Jadual
» Seksyen 75. Pemansuhan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1951
» Seksyen 76. Penerusan undang-undang, dsb.
» Seksyen 77. Pemindahan kuasa, hak, liabiliti dan tugas
» Seksyen 78. Pemindahan harta
» Seksyen 79. Kontrak-kontrak yang sedia ada
» Seksyen 80. Penerusan prosiding jenayah dan sivil
» Seksyen 81. Pemindahan Kumpulan Wang
» Seksyen 82. Penerusan pegawai dan pekhidmat
» Seksyen 83. Prosiding tatatertib yang belum selesai
» Seksyen 84. Pemindahan ahli Kumpulan Wang
» Seksyen 85. Pemindahan pendaftaran majikan
» Seksyen 86. Menghalang anomali
» JADUAL PERTAMA
» JADUAL KEDUA
» JADUAL KETIGA
» JADUAL KEEMPAT
» JADUAL KELIMA
» JADUAL KEENAM
» JADUAL KETUJUH
» Senarai Pindaan

 

Tarikh Kemaskini: 16 April 2019

Tarikh Semakan: 16 April 2019