Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Penjelasan Ke Atas Bayaran Yang Dikecualikan

Caj Perkhidmatan
i) Caj perkhidmatan ialah apa-apa wang atau bayaran sama ada dalam bentuk caj perkhidmatan, yuran perkhidmatan, tip atau bayaran-bayaran lain yang dibayar oleh, dicajkan kepada, dikutip daripada atau diberi secara sukarela oleh pelanggan atau orang-orang lain (yang bukannya majikan) berhubung dengan perniagaan majikan itu.

ii) Bayaran itu dibayar kepada seseorang pekerja sama ada pada keseluruhan atau sebahagian secara langsung atau tidak langsung, dan sama ada di bawah kontrak perkhidmatan di antara majikan dan pekerja atau selainnya.

Bayaran Lebih Masa
Apa-apa bayaran yang kena dibayar oleh majikan kepada pekerja untuk kerja yang melebihi masa bekerja biasa pekerja tersebut dan termasuk apa-apa bayaran yang dibayar kepada pekerja bagi kerja yang dijalankan pada hari kelepasan dan hari rehat.
 
Ganjaran
Apa-apa bayaran yang dibayar oleh majikan kepada pekerja atas sebab tamat tempoh perkhidmatan atau pemberhentian secara sukarela sebagai mengiktiraf perkhidmatan pekerja tersebut.
 
Faedah Persaraan
Apa-apa bayaran yang dibayar kepada pekerja kerana bersara samada secara wajib atau pilihan atau atas sebab-sebab kesihatan seperti yang dinyatakan di bawah perkhidmatan pekerja itu.
 
Faedah Pengurangan Pekerja, Pemberhentian Sementara & Penamatan
Apa-apa dibayar oleh majikan kepada pekerja lanjutan dari pelaksanaan pengurangan, pemberhentian atau penamatan pekerja.
 
Mana-mana Elaun Perjalanan Atau Nilai Mana-mana Konsesi Perjalanan
Apa-apa bayaran yang dibayar oleh majikan kepada pekerja untuk tujuan menampung perbelanjaan perjalanan dan pengangkutan.
 
Pemindahan Faedah Persaraan 
(1) Sebagai tambahan kepada Seksyen 43, seseorang majikan atau mana-mana orang lain boleh pada bila-bila masa, dengan keizinan pekerja, meremitkan kepada Lembaga
(a) apa-apa wang yang merupakan faedah persaraan pekerja itu;
atau
(b) apa-apa wang daripada apa-apa skim atau rancangan persaraan lain yang berhubungan dengan pekerja itu,
mengikut apa-apa cara yang ditetapkan oleh Lembaga.
(2) Seseorang pekerja atau mana-mana orang lain boleh pada bila-bila masa meremitkan kepada Lembaga apa-apa wang daripada mana-mana skim atau rancangan persaraan yang berhubungan dengan pekerja atau orang itu mengikut apa-apa cara yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3) Apabila Lembaga menerima apa-apa wang yang diremitkan di bawah subseksyen (1) atau (2), Lembaga hendaklah mengarahkan wang itu dibayar ke dalam Kumpulan Wang mengikut seksyen 50
 
Seksyen 44, Akta KWSP 1991
 
"Faedah Persaraan" bermaksud apa-apa bayaran yang dibayar kepada pekerja kerana bersara samaada secara wajib atau pilihan atau atas sebab-sebab kesihatan seperti yang dinyatakan di bawah kontrak perkhidmatan pekerja tersebut.
 
Majikan boleh dengan persetujuan pekerja, membuat pemindahan ke dalam akaun KWSP pekerja apa-apa wang dari skim atau rancangan persaraan yang berhubungan dengan pekerja tersebut. Pemindahan tersebut boleh dibuat melalui Borang KWSP 16F sebagai individu ataupun berkumpulan.
 
Istilah am untuk pemindahan wang Faedah Persaraan kepada KWSP adalah:
  • Majikan perlu mendapatkan persetujuan daripada pekerja mengikut peruntukan Seksyen 44 Akta KWSP 1991 sebelum pemindahan Faedah Persaraan
  • Sekiranya majikan gagal menghubungi pekerja/ahli dan telah memohon untuk faedah persaraan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli/pekerja, majikan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani surat Akuan Bersama dan Indemniti Pemindahan Faedah Persaraan Pekerja kepada KWSP.