KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
MALAYSIA
PENDAFTARAN SYARIKAT
Saya yang bertanggungjawab menyerahkan butir-butir berikut mengenai syarikat yang tersebut di bawah ini untuk didaftarkan dengan Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.
BUTIR-BUTIR SYARIKAT
Bil. No. Kod Bidang Keterangan
1.
2.
3.
4.
Bekalan/Kontrak (No. Rujukan) Jabatan Tarikh Catatan
Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar
Sila pastikan anda menghantar melalui pos dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ini.