Jumlah pelawat :  

Tadbir Urus

KWSP sentiasa berusaha untuk bergerak seiring dengan perkembangan terkini dalam tadbir urus korporat. Pelaburan yang mengambil kira aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat kini semakin mendapat perhatian di dunia pelaburan dan KWSP juga telah mengambil kira aspek-aspek ini dalam pelaburannya. KWSP percaya bahawa rangka kerja tadbir urus korporat yang kukuh akan menggalakkan kepimpinan yang tinggi oleh Lembaga Pengarah dan amalan pengurusan yang baik yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan akauntabiliti, ketelusan dan kejayaan jangka panjang syarikat. KWSP akan terus mengamalkan amalan tadbir urus korporat yang baik untuk melindungi kepentingan semua pemegang kepentingan dan reputasi KWSP.
 
Penglibatan aktif dengan pihak pengurusan dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan syarikat merupakan sebahagian proses pelaburan ekuiti kami. KWSP akan turut terlibat dan mengundi mengenai isu yang memberi kesan kepada kemampanan jangka panjang syarikat di mana ia memiliki kepentingan. KWSP telah terlibat dalam pelbagai usaha untuk meningkatkan kesedaran tadbir urus korporat dan mengamalkan amalan tadbir urus korporat yang baik. 
 
Antara inisiatif KWSP adalah: -
 
i. Program Tadbir Urus Korporat
ii. Aktif dalam Majlis Pelabur Institusi dan Jawatankuasa Kerja Kumpulan Kod Malaysia bagi Pelabur Institusi
iii. Indeks Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus
iv. Ikrar Integriti Korporat
 
Standard tadbir urus korporat KWSP digubal dengan merujuk kepada pelbagai amalan terbaik. Antara rujukan tersebut adalah :
 
i. Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
ii. Panduan Tadbir Urus Korporat: Ke Arah Kecemerlangan Lembaga Pengarah oleh Bursa Malaysia
iii. Kod Pelabur-Pelabur Institusi Malaysia 2014
 


Tarikh Kemaskini: 10 Jun 2016

Tarikh Semakan: 18 Ogos 2017