Kemaskini terakhir : 25 Mac 2021    

Tadbir Urus Korporat

Kami percaya rangka kerja tadbir urus korporat yang kukuh dan disokong oleh kepimpinan yang mantap dan amalan pengurusan yang baik dapat menyumbang kepada peningkatan akauntabiliti dan ketelusan. Kami akan terus menumpukan usaha dalam meningkatkan kesedaran dan mempraktikkan tadbir urus korporat yang baik.

Sebagai institusi simpanan persaraan terbesar di Malaysia dengan aset berjumlah RM791.48 bilion, kami berusaha untuk berada di barisan hadapan dalam memperjuangkan pelaburan lestari dengan menggabungkan prinsip-prinsip Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam pertimbangan pelaburan kami. Dengan cara ini ia dapat meningkatkan perlindungan sosial ahli-ahli KWSP dan bakal ahli dari generasi akan datang, supaya mereka mempunyai masa depan persaraan yang mampan.

Kami juga komited untuk memastikan standard tadbir urus korporat yang tinggi diamalkan di seluruh organisasi sejajar dengan peranannya melindungi simpanan persaraan ahli.  Standard tadbir urus korporat KWSP digubal dengan merujuk kepada pelbagai amalan terbaik seperti berikut:

 
Lembaga dan Panel Pelaburan

Lembaga dan Panel Pelaburan

Selaras dengan tadbir urus yang baik, ahli Lembaga dan Panel Pelaburan, serta Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), dilantik oleh Menteri Kewangan melalui proses pemilihan yang ketat, setiap dua tahun. Hanya mereka yang mempunyai bukti rekod baik tentang integriti, kecekapan dan kebolehpercayaan untuk melaksanakan kewajipan mereka dengan berkesan akan dilantik. Di samping itu, perlu ada kepelbagaian dari segi kemahiran, pengetahuan, latar belakang industri, etnik dan jantina untuk mencapai prestasi optimum oleh Lembaga dan Panel Pelaburan dalam melaksanakan tugas mereka.

 

Kementerian Kewangan (Kerajaan)

Kementerian Kewangan (Kerajaan) Lembaga
Kementerian Kewangaan (Panel Pelaburan)
 
line
 • Peranan dan Tanggungjawab

  Lembaga Pengarah mempunyai beberapa tanggungjawab khusus, termasuk:

   
  • Mengawasi Pelaksanaan Polisi Berkaitan dengan Operasi KWSP
  • Mengenal pasti Bidang Risiko Utama dan Menguruskannya
  • Ulasan Kecukupan dan Integriti Sistem Kawalan Dalaman

  Akta KWSP 1991 memperuntukkan penubuhan Panel Pelaburan untuk arahan strategik mengenai isu berkaitan pelaburan. Panel Pelaburan menentukan dan meluluskan aktiviti pelaburan termasuk:

  • Garis Panduan Sedia Ada
  • Polisi Kawalan Risiko
  • Peruntukan aset
  line
 • Jawatankuasa Lembaga

  Lembaga Pengarah dan Panel Pelaburan telah menubuhkan pelbagai jawatankuasa untuk mengawasi perkara-perkara khusus berkaitan dengan operasi organisasi.

   

  Jawatankuasa Lembaga Audit

  • Membantu Lembaga dalam menilai keberkesanan kawalan dalaman, pengurusan risiko (kecuali dalam membuat keputusan pelaburan) dan proses tadbir urus.
  • Mengawasi proses laporan kewangan dan melaporkan kualiti penyata kewangan tahunan dan interim.
  • Mengkaji kesesuaian dasar perakaunan KWSP dan perubahannya.
  • Mengekalkan hubungan formal dan profesional dengan juruaudit luar dan mengadakan dua mesyuarat dengan juruaudit luar pada tahun 2017 tanpa kehadiran pihak pengurusan.

   Terma Rujukan
    

  Jawatankuasa Lembaga Pengurusan Risiko

  • Membantu Lembaga untuk mengawasi semua aktiviti pengurusan risiko operasi (kecuali dalam membuat keputusan pelaburan).

  Jawatankuasa Risiko Panel Pelaburan

  • Mengawasi risiko pelaburan, termasuk mencadangkan keadaan risiko agregat kepada Panel Pelaburan untuk dilepaskan, meluluskan dasar dan had pengurusan risiko, mengkaji pendedahan risiko dan memberikan arahan berhubung dengan amalan pengurusan risiko dalam fungsi pelaburan.

  Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan

  • Meluluskan belanjawan tambahan tidak lebih daripada lima peratus daripada jumlah belanjawan tahunan yang diluluskan oleh Lembaga.
  • Membantu Lembaga dalam meluluskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesan kewangan seperti hapusan kerugian selain daripada yang berkaitan dengan pelaburan.

  Jawatankuasa Strategi

  • Mengulas secara terperinci cadangan pindaan dan perubahan dasar yang berkaitan dengan skim KWSP.
  • Mengesahkan sebarang cadangan dan perubahan dasar kepada Lembaga untuk mendapatkan kelulusan.

  Jawatankuasa Personel, Perlantikan dan Perkhimatan

  • Membantu Lembaga untuk mempertimbangkan dan meluluskan perkara berkaitan dengan pekerjaan, yang merangkumi peraturan dan syarat pekerjaan.

  Jawatankuasa Lembaga Tatatertib

  • Bertanggungjawab terhadap sebarang prosiding tatatertib dan mengenakan penalti kepada pekerja seperti yang diperuntukkan di bawah Kaedah dan Peraturan KWSP (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

  Jawatankuasa Lembaga Rayuan Tatatertib

  • Mempertimbangkan sebarang rayuan oleh pekerja terhadap keputusan yang di buat oleh Jawatankuasa Tatatertib.

  Jawatankuasa Lembaga Perolehan

  • Bertanggungjawab untuk perkara berkaitan perolehan kerja, perkhidmatan dan pembekalan barang.
 • Jawatankuasa Pengurusan

  Jawatankuasa-jawatankuasa pengurusan ditubuhkan untuk mengawasi perkara-perkara tertentu dan memastikan semua pematuhan piawaian tadbir urus dilakukan. Jawatankuasa ini melaporkan terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif atau ahli pengurusan kanan penting yang berkaitan.

   

  Jawatankuasa Pengurusan Pelaburan

  • Memberi cadangan kegiatan pelaburan kepada Panel Pelaburan sejajar dengan garis panduan KWSP, dasar pengendalian risiko dan peruntukan aset.
  • Terdiri daripada 13 orang ahli, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif (atau Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pelaburan) jika ketiadaan Ketua Pegawai Eksekutif) sebagai Pengerusi.

  Jawatankuasa Pengurusan Perolehan

  • Bertanggungjawab untuk perkara yang berkaitan dengan perolehan kerja, perkhidmatan dan pembekalan barang.
  • Terdiri daripada pengurusan kanan utama, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif sebagai Pengerusi.

Tadbir Urus Syariah

Selain daripada mengamalkan amalan tadbir urus korporat yang baik, KWSP juga mewujudkan rangka kerja tadbir urus syariah yang berperanan penting dalam memastikan aspek operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi prinsip syariah.

Struktur Tadbir Urus Syariah

Shariah Governance Structure

Lembaga

 • Menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Shariah (“JKPS”) yang merupakan pihak berkuasa bagi penentuan perkara syariah bagi maksud menasihati Lembaga dan Panel Pelaburan dalam memastikan pengurusan Simpanan Shariah mematuhi prinsip syariah.
 • Merujuk JKPS mengenai apa-apa perkara berhubungan dengan syariah dan apa-apa perkara yang menghendaki penentuan prinsip syariah. Lembaga adalah terikat ke atas nasihat yang diberikan oleh JKPS.
 • Mewujudkan rangka kerja patuh syariah seperti yang dijelaskan di bawah.

Panel Pelaburan

 • Merujuk kepada JKPS mengenai apa-apa perkara berkaitan pelaburan yang berhubungan dengan syariah dan apa-apa perkara yang menghendaki penentuan prinsip syariah. Nasihat yang diberikan oleh JKPS adalah mengikat Panel Pelaburan.

Jawatankuasa Penasihat Shariah

 • Menentukan penggunaan prinsip syariah mengenai perkara yang berhubungan dengan Simpanan Shariah.
 • Menasihati Lembaga dan Panel Pelaburan mengenai perkara berkaitan syariah dan tafsiran prinsip syariah berhubung Simpanan Shariah.
 • Menentusahkan dan meluluskan laporan pematuhan syariah berhubung dengan pengurusan Simpanan Shariah bagi laporan tahunan KWSP.

Pengurusan

 • Memastikan operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi prinsip Syariah sepenuhnya dengan merujuk kepada JKPS untuk mendapatkan nasihat mengenai perkara yang berkaitan dengan syariah dan melaksanakan setiap keputusan JKPS.

Rangka Kerja Pematuhan Syariah

Terdapat empat (4) fungsi diwujudkan oleh Lembaga di bawah rangka kerja ini:

 • Penyelidikan dan penasihatan syariah; bertanggungjawab ke atas penyelidikan syariah dan pemberian nasihat syariah;
 • Pemantauan dan semakan syariah; bertanggungjawab ke atas pemantauan dan semakan pematuhan syariah bagi maksud penilaian berterusan ke atas tahap pematuhan syariah;
 • Pengurusan risiko syariah; bertanggungjawab ke atas pengurusan risiko ketidakpatuhan syariah bagi maksud mengurangkan kemungkinan berlakunya ketidakpatuhan syariah berdasarkan Rangka Kerja Pengurusan Risiko Operasi KWSP; dan
 • Audit syariah; bertanggungjawab ke atas pengauditan syariah termasuk penilaian berkala bebas dan jaminan objektif ke atas tahap pematuhan syariah.

Komunikasi Dengan Pemegang Saham

Di KWSP, kami menghargai ketelusan sejajar dengan rangka kerja tadbir urus korporat. Melalui laporan suku tahunan, kami mendedahkan aktiviti pelaburan yang merangkumi maklumat lengkap peruntukan, pendapatan dari setiap kelas aset, jumlah saiz dana dan tinjauan untuk suku tahun berikutnya. Kami juga mendedahkan pelaburan ekuiti 30 terbaik kami pada setiap suku tahun untuk memberikan maklumat mengenai pemegangan kami di syarikat tersenarai awam Malaysia.

Selaras dengan kemajuan dalam teknologi maklumat, kami telah membangunkan dan meningkatkan laman web kami untuk kemudahan akses dan interaktif berkenaan maklumat akaun ahli. Melalui i-Akaun (Ahli), ahli boleh mengakses kenyataan KWSP mereka, menyemak status permohonan pengeluaran dan mengemaskini profil mereka. Sementara itu, majikan boleh menggunakan i-Akaun (Majikan) untuk mendaftarkan pekerja, mengemukakan caruman dalam talian dan menyemak butiran caruman.

Kami mengadakan dialog serta menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat agung tahunan (AGM) dan mesyuarat agung luar biasa (EGM) syarikat pelaburan kami. Kami telah melantik calon-calon di papan syarikat tersenarai dan tidak tersenarai, untuk memastikan kepentingan KWSP diambil kira.

Kawalan Dalaman & Penilaian Risiko

Lembaga dan pengurusan kami komited sepenuhnya dengan sistem, prosedur dan dasar kawalan dalaman yang mantap bagi memastikan kepentingan pihak berkepentingan dan aset KWSP dilindungi sepenuhnya.

Kawalan Persekitaran

Persekitaran terkawal dan budaya kerja yang positif menetapkan nada organisasi kami. Ia menetapkan asas untuk semua komponen kawalan dalaman yang lain, yang berdisiplin dan berstruktur.

 

Aktiviti utama yang berkaitan termasuk

 • Terma rujukan
 • Struktur Organisasi
 • Polisi dan Prosedur Sumber Manusia
 • Budaya Integriti

Penilaian Risiko

Penilaian risiko kami melibatkan proses dinamik dan berterusan untuk mengenal pasti dan menilai risiko yang mungkin menghalang pencapaian objektif kami.

 

Aktiviti utama yang berkaitan termasuk

 • Kad Skor Risiko Korporat (CRS)
housing

Perlukan Bantuan?

Sila sertakan nombor ahli KWSP atau nombor kad pengenalan/pasport anda dan juga tajuk soalan anda semasa menghubungi KWSP.

Maklum Balas Pelanggan

Pejabat KWSP