Belanjawan 2021

BELANJAWAN 2021

Soalan Lazim

 • Ahli
  NO SOALAN & JAWAPAN
  1

  Lanjutan kepada pengumuman Belanjawan 2021, apakah kadar berkanun caruman syer pekerja baharu ?

  Kadar berkanun caruman syer pekerja yang baharu ialah 9% daripada upah bulanan (diturunkan sebanyak 2%; berbanding 11% kadar asal).

  2

  Siapakah terkesan dengan kadar berkanun caruman syer pekerja baharu ini ?

  Pekerja yang belum mencapai umur 60 tahun sahaja yang akan terkesan dengan penurunan kadar berkanun caruman syer pekerja baharu ini.

  3

  Adakah pekerja berumur 60 tahun ke atas terkesan dengan kadar berkanun caruman bagi syer pekerja baharu ini ?

  TIDAK.

  Bagi pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, kadar berkanun caruman bagi syer pekerja adalah kekal seperti kadar berkanun semasa.

  4

  Apakah kesan pelaksanaan penurunan kadar berkanun caruman syer pekerja kepada para pekerja ?

  Para pekerja akan memperoleh pendapatan boleh guna bulanan (take home pay) yang lebih banyak setiap bulan tetapi caruman untuk simpanan KWSP bagi bulan yang berkenaan akan berkurangan.

  5

  Bilakah tarikh kuat kuasa kadar berkanun caruman syer pekerja yang baharu ini ?

  Tarikh kuat kuasa kadar berkanun caruman syer pekerja yang baharu adalah bagi tempoh upah bulan Januari 2021 (caruman Februari 2021) sehingga upah bulan Disember 2021 (caruman Januari 2022).

  6

  Berapakah jumlah caruman sebenar (RM) mengikut kadar berkanun caruman syer pekerja yang baharu dan dimanakah jumlah caruman ini boleh dirujuk ?

  Jumlah caruman sebenar mengikut kadar berkanun caruman syer pekerja yang baharu adalah sepertimana di dalam Jadual Ketiga Akta KWSP 1991. Rujukan adalah seperti berikut:

  1. Pekerja Warganegara Malaysia belum mencapai umur 60 tahun (Bahagian A - Jadual Ketiga).
  2. Pekerja Bukan Warganegara Malaysia belum mencapai umur 60 tahun (Bahagian B - Jadual Ketiga).
    

  Jadual Ketiga ini boleh diperoleh di Laman Web KWSP www.kwsp.gov.my mulai 15/12/2020

  7

  Bolehkah pekerja membuat pilihan untuk mengekalkan kadar berkanun caruman syer pekerja pada kadar 11% ?

  BOLEH.

  Pekerja tersebut boleh membuat pilihan untuk mencarum pada kadar 11% bagi caruman syer pekerja dengan mengemukakan Borang KWSP 17A (Khas 2021) berhubung pilihan yang dibuat kepada majikan masing-masing.

   

  8

  Bagaimanakah cara untuk pekerja membuat pilihan mengekalkan kadar caruman syer pekerja 11% ?

  1. Pekerja dikehendaki melengkapkan borang pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun melalui Borang KWSP 17A (Khas 2021).
    
  2. Borang KWSP 17A (Khas 2021) yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada majikan.
    
  3. Majikan seterusnya perlu mengunci masuk permohonan pekerja secara online melalui kemudahan yang disediakan dalam i-Akaun (Majikan)

   (Walaupun pekerja dibenarkan mengemukakan Borang KWSP 17A (Khas 2021) mulai 01/12/2020 tetapi majikan hanya dibenarkan untuk membuat kunci masuk dalam i-Akaun (Majikan) mulai 14/12/2020)
    
  4. Borang KWSP 17A (Khas 2021) yang dikemukakan kepada majikan perlu disimpan oleh majikan sebagai rekod majikan.

   

  9

  Dimanakah Borang KWSP 17A (Khas 2021) boleh diperoleh ?

  Borang KWSP 17A (Khas 2021) boleh diperoleh di Laman Web KWSP www.kwsp.gov.my mulai 01/12/2020. 

  10

  Adakah perubahan ini melibatkan kadar berkanun caruman syer majikan ?

  TIDAK.

  Caruman berkanun syer majikan adalah kekal sepertimana kadar berkanun semasa.

  11

  Bilakah pilihan mencarum melebihi kadar berkanun caruman syer pekerja melalui Borang 17A (Khas 2021) akan berkuat kuasa ?

  Pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun caruman syer pekerja akan berkuat kuasa mulai upah bulan Januari 2021 ATAU untuk upah bulan berikutnya setelah permohonan dibuat oleh majikan melalui i-Akaun (Majikan).

  Nota :
  Pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun caruman syer pekerja yang dibuat melalui Borang KWSP 17A (Khas 2021) tidak boleh dibatalkan.

  12

  Adakah pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun caruman syer pekerja melalui Borang KWSP 17A (Khas 2021) ini membatalkan pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun melalui Borang KWSP 17A (AHL) yang terdahulu ?

  Pilihan untuk mencarum melebihi kadar berkanun yang dibuat melalui Borang KWSP 17A (AHL) yang terdahulu adalah tidak terbatal dan masih berkuat kuasa.

  13

  Bagaimanakah pekerja boleh membuat semakan bagi memastikan bahawa majikan telah meremitkan jumlah caruman sepertimana pilihan pekerja ?

  Pekerja boleh menyemak jumlah caruman dalam Penyata Akaun KWSP masing-masing yang boleh diperoleh melalui i-Akaun (Ahli).

  14

  Saya mencarum atas pilihan sendiri. Adakah kadar caruman saya akan terjejas ?

  TIDAK.

  Caruman atas pilihan sendiri masih tertakluk di bawah jumlah maksimum RM60,000 setahun.

 • Majikan
  NO SOALAN & JAWAPAN
  1

  Bagaimanakah majikan hendak mendaftar permohonan pekerjanya yang memilih untuk mengekalkan kadar caruman syer pekerja pada kadar 11% ?

  Majikan setelah menerima makluman daripada pekerjanya melalui Borang KWSP 17A (Khas 2021) hendaklah membuat pendaftaran melalui kemudahan yang disediakan dalam i-Akaun (Majikan).

  Borang KWSP 17A (Khas 2021) yang diterima dari pekerjanya hendaklah disimpan oleh majikan sebagai rekod.

  Nota : Walaupun pekerja dibenarkan mengemukakan Borang KWSP 17A (Khas 2021) mulai 01/12/2020 tetapi majikan hanya dibenarkan untuk membuat kunci masuk dalam i-Akaun (Majikan) mulai 14/12/2020

   

  2

  Bolehkah majikan tidak mendaftarkan permohonan yang dibuat oleh ahli bagi mengekalkan kadar berkanun caruman syer pekerja sebanyak 11% ?

  TIDAK BOLEH. 

  Majikan hendaklah mendaftarkan permohonan pekerja mereka melalui i-Akaun (Majikan) dan membuat potongan caruman syer pekerja sebanyak 11% sebagaimana yang diminta oleh pekerja mereka.

  3

  Perlukah Borang KWSP 17A (Khas 2021) yang diterima oleh majikan dari pekerja mereka dikemukakan kepada KWSP ?

  TIDAK PERLU.

  Borang KWSP 17A (Khas 2021) boleh disimpan oleh majikan sebagai rekod mereka.

  4

  Saya seorang majikan. Saya mempunyai ramai pekerja dalam organisasi saya. Kesemua pekerja saya ingin mengekalkan kadar caruman asal. Bolehkah saya melengkapkan satu salinan Borang tersebut bagi kesemua pekerja saya ?

  BOLEH.

  Borang KWSP 17A (Khas 2021) disediakan dalam format excel bagi tujuan memudahkan majikan dan pekerja melengkapkan borang ini.

 

NO SOALAN & JAWAPAN
PENGELUARAN AKAUN 2 UNTUK MEMBELI PRODUK INSURANS DAN TAKAFUL
1

Apakah butiran kemudahan ini?

KWSP akan membenarkan ahli untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 untuk membeli produk insurans dan takaful daripada syarikat Insurans & Takaful yang diluluskan oleh KWSP-, melalui i-Akaun.

2

Apakah produk yang akan ditawarkan kepada ahli dibawah kemudahan ini?

Produk yang ditawarkan akan disesuaikan untuk ahli KWSP pada kadar premium/caruman yang berpatutan dengan ciri-ciri tambahan meliputi insurans hayat/perlindungan keluarga dan penyakit kritikal.

3

Bilakah kemudahan ini akan ditawarkan kepada ahli?

KWSP sedang memperhalusi kemudahan ini dengan pelbagai pihak, kerana ia memerlukan perubahan pada sistem dalaman dan pindaan kepada Akta KWSP 1991 & Kaedah-Kaedah KWSP 1991. Maklumat lanjut mengenai kemudahan ini akan dimaklumkan kelak oleh KWSP.