Kemaskini terakhir : 08 Dis 2022    

reduce/redeem housing loan

Anda boleh membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi mengurang/menyelesaikan baki pinjaman perumahan atau memberi bantuan pembiayaan kepada pasangan.

Siapa Yang Boleh Memohon

Kelayakan

Requirements

Warganegara Malaysia atau Bukan Warganegara

Requirements

Umur bawah 55 tahun

Requirements

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Requirements

Telah membeli/membina rumah kediaman*

Requirements

Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut

(Pengeluaran Individu sahaja)

Requirements

Rumah kediaman telah dicaj sebagai cagaran

Requirements

Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan

Requirements

Permohonan di buat setahun sekali daripada tarikh permohonan yang sebelumnya

Requirements

Pinjaman yang diluluskan oleh institusi yang dibenarkan**

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia

**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.


Dokumen tambahan untuk pengeluaran membantu pasangan

 • Rumah dimiliki sepenuhnya oleh pasangan/berkongsi hak dengan ahli dan pasangan
 • Pasangan ahli adalah peminjam untuk pinjaman perumahan tersebut

 

 

 

 

 

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Jumlah baki pinjaman perumahan
ATAU
Semua simpanan Akaun 2
(mana yang terendah dan tidak kurang RM500)
Jumlah baki pinjaman perumahan
ATAU
Semua simpanan Akaun 2 pemohon
(mana yang terendah dan tidak kurang RM500)
Pinjaman Sendiri

Apa Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad

 • MyKad
 • Penyata Baki Pinjaman Perumahan – mengikut format KWSP atau Penyata Baki Pinjaman Perumahan dari Lembaga Peminjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
 • Maklumat pembiayaan semula (refinance)*
 • Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik ATAU Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran – untuk pengeluaran membantu pasangan

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah
  ATAU
  Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
 2. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment'); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak ('Notice of Assignment') telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 3. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment') antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
 7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
 8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
 9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
 11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ; ATAU
 12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama ('Deed Of Revocation' atau 'Deed of Rescission'); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
 13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu)

*Berkaitan dengan pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

 

TAMBAHAN KELAYAKAN

 • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman
 • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut
 • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan
 • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri
 • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak

Tanpa MyKad

 • Penyata Baki Pinjaman Perumahan – mengikut format KWSP atau Penyata Baki Pinjaman Perumahan dari Lembaga Peminjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
 • Surat Perjanjian Jual Beli/Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik/Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran – untuk pengeluaran membantu pasangan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal
 • Bukti penjualan/pelupusan rumah pertama (untuk pengeluaran mengurang/menyelesaikan rumah kedua). Lihat butiran

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah
  ATAU
  Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
 2. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment'); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak ('Notice of Assignment') telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 3. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment') antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
 7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
 8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
 9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
 11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ; ATAU
 12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama ('Deed Of Revocation' atau 'Deed of Rescission'); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
 13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu)

*Berkaitan dengan pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

 

TAMBAHAN KELAYAKAN

 • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman
 • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut
 • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan
 • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri
 • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak

*Sekiranya pembiayaan semula perumahan ('re-finance') melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan kesemua Surat Kelulusan Pinjaman.

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah
  ATAU
  Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
 2. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment'); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak ('Notice of Assignment') telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 3. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment') antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
 7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
 8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
 9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
 11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ; ATAU
 12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama ('Deed Of Revocation' atau 'Deed of Rescission'); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
 13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu)

*Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

 

TAMBAHAN KELAYAKAN

 • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman
 • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut
 • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan
 • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri
 • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak

Apa Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad

 • MyKad
 • Penyata Baki Pinjaman Perumahan – mengikut format KWSP atau Penyata Baki Pinjaman Perumahan dari Lembaga Peminjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
 • Maklumat pembiayaan semula (refinance)*
 • Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik ATAU Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran – untuk pengeluaran membantu pasangan
 • Bukti penjualan/pelupusan rumah pertama (untuk pengeluaran mengurang/menyelesaikan rumah kedua) Lihat butiran
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah
  ATAU
  Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
 2. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment'); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak ('Notice of Assignment') telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 3. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment') antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
 7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
 8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
 9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
 11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ; ATAU
 12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama ('Deed Of Revocation' atau 'Deed of Rescission'); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
 13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu)

Berkaitan dengan pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.


Tanpa MyKad

 • Penyata Baki Pinjaman Perumahan
 • Surat Perjanjian Jual Beli/Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik/Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran – untuk pengeluaran membantu pasangan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal

Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah
  ATAU
  Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
 2. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment'); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak ('Notice of Assignment') telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 3. Surat Ikatan Serahak ('Deed Of Assignment') antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
 7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
 8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
 9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
 11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ; ATAU
 12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama ('Deed Of Revocation' atau 'Deed of Rescission'); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
 13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
 14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu)

Berkaitan dengan pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

*Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.


Tambahan Kelayakan

 • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman
 • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut
 • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan
 • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri
 • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak
 • Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki pinjaman untuk mana-mana rumah sedia ada untuk diri sendiri atau pasangan (suam/isteri/isteri-isteri), tertakluk kepada pengeluaran sekali setahun
 •   APA ANDA PERLU TAHU
  • Jika ahli tidak pernah membuat pengeluaran untuk membeli atau membuat rumah, ahli boleh membuat apa-apa jenis pengeluaran perumahan.
  • Jika ahli pernah membuat apa-pengeluaran perumahan untuk membeli atau membina rumah, ahli hanya boleh membuat pengeluaran untuk rumah yang sama ataupun untuk membantu pasangan anda untuk rumah yang berbeza.
  • Ahli tidak layak untuk memohon jika:
   • Tujuan pinjaman adalah untuk mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada atau bagi tujuan peribadi
   • Pinjaman berbentuk overdraft
   • Pinjaman diambil dari individu
   • Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan bagi pinjaman rumah ketiga
   • Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman rumah yang dibeli di luar negara
   • Baki pinjaman asal telah selesai
  • Bagi kes pembiayaan semula (re-finance), baki pinjaman yang diambil kira adalah merujuk kepada baki pinjaman perumahan asal yang diambil daripada pemberi pinjaman pertama atau mengikut baki pinjaman terkini, yang mana terendah. Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak diambil kira untuk pengeluaran
 •   CARA PEMBAYARAN

  Bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke akaun pinjaman perumahan anda/pasangan anda jika anda memenuhi kesemua syarat berikut.

  • Anda/pasangan anda mempunyai akaun pinjaman perumahan dengan bank panel KWSP yang dilantik
  • Pinjaman perumahan tidak berstatus NPL
  • Akaun pinjaman perumahan anda/pasangan anda masih aktif
  • Nombor pengenalan diri anda/pasangan anda selaku peminjam adalah sama dengan rekod bank
  • Bayaran di buat dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM)
 •   PERINGATAN PENTING

  1. Sahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke akaun pinjaman perumahan ahli/pasangan

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH MENGURANG/MENYELESAIKAN BAKI PINJAMAN PERUMAHAN
housing