Kami percaya rangka kerja tadbir urus korporat yang kukuh dan disokong oleh kepimpinan yang mantap dan amalan pengurusan yang baik dapat menyumbang kepada peningkatan akauntabiliti dan ketelusan. Kami akan terus menumpukan usaha dalam meningkatkan kesedaran dan mempraktikkan tadbir urus korporat yang baik.

Sebagai institusi simpanan persaraan terbesar di Malaysia dengan jumlah aset melebihi 1 trilion, kami berusaha untuk berada di barisan hadapan dalam memperjuangkan pelaburan lestari dengan menggabungkan prinsip-prinsip Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam pertimbangan pelaburan kami. Dengan cara ini ia dapat meningkatkan perlindungan sosial ahli-ahli KWSP dan bakal ahli dari generasi akan datang, supaya mereka mempunyai masa depan persaraan yang mampan.

Kami juga komited untuk memastikan standard tadbir urus korporat yang tinggi diamalkan di seluruh organisasi sejajar dengan peranannya melindungi simpanan persaraan ahli.  Standard tadbir urus korporat KWSP digubal dengan merujuk kepada pelbagai amalan terbaik seperti berikut:

Lembaga dan Panel Pelaburan

Selaras dengan tadbir urus yang baik, ahli Lembaga dan Panel Pelaburan, serta Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), dilantik oleh Menteri Kewangan melalui proses pemilihan yang ketat, setiap dua tahun. Hanya mereka yang mempunyai bukti rekod baik tentang integriti, kecekapan dan kebolehpercayaan untuk melaksanakan kewajipan mereka dengan berkesan akan dilantik. Di samping itu, perlu ada kepelbagaian dari segi kemahiran, pengetahuan, latar belakang industri, etnik dan jantina untuk mencapai prestasi optimum oleh Lembaga dan Panel Pelaburan dalam melaksanakan tugas mereka.

Kementerian Kewangan (Kerajaan)

Corporate (Governance - Board & Investment Panel) Accordion

Tadbir Urus Syariah

Selain daripada mengamalkan amalan tadbir urus korporat yang baik, KWSP juga mewujudkan rangka kerja tadbir urus syariah yang berperanan penting dalam memastikan aspek operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi prinsip syariah.

Struktur Tadbir Urus Syariah

Lembaga
 • Menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Shariah (“JKPS”) yang merupakan pihak berkuasa bagi penentuan perkara syariah bagi maksud menasihati Lembaga dan Panel Pelaburan dalam memastikan pengurusan Simpanan Shariah mematuhi prinsip syariah.
 • Merujuk JKPS mengenai apa-apa perkara berhubungan dengan syariah dan apa-apa perkara yang menghendaki penentuan prinsip syariah. Lembaga adalah terikat ke atas nasihat yang diberikan oleh JKPS.
 • Mewujudkan rangka kerja patuh syariah seperti yang dijelaskan di bawah.
Panel Pelaburan
 • Merujuk kepada JKPS mengenai apa-apa perkara berkaitan pelaburan yang berhubungan dengan syariah dan apa-apa perkara yang menghendaki penentuan prinsip syariah. Nasihat yang diberikan oleh JKPS adalah mengikat Panel Pelaburan.
Jawatankuasa Penasihat Shariah
 • Menentukan penggunaan prinsip syariah mengenai perkara yang berhubungan dengan Simpanan Shariah.
 • Menasihati Lembaga dan Panel Pelaburan mengenai perkara berkaitan syariah dan tafsiran prinsip syariah berhubung Simpanan Shariah.
 • Menentusahkan dan meluluskan laporan pematuhan syariah berhubung dengan pengurusan Simpanan Shariah bagi laporan tahunan KWSP.
Pengurusan
 • Memastikan operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi prinsip Syariah sepenuhnya dengan merujuk kepada JKPS untuk mendapatkan nasihat mengenai perkara yang berkaitan dengan syariah dan melaksanakan setiap keputusan JKPS.
Rangka Kerja Pematuhan Syariah

Terdapat empat (4) fungsi diwujudkan oleh Lembaga di bawah rangka kerja ini:

 • Penyelidikan dan penasihatan syariah; bertanggungjawab ke atas penyelidikan syariah dan pemberian nasihat syariah;
 • Pemantauan dan semakan syariah; bertanggungjawab ke atas pemantauan dan semakan pematuhan syariah bagi maksud penilaian berterusan ke atas tahap pematuhan syariah;
 • Pengurusan risiko syariah; bertanggungjawab ke atas pengurusan risiko ketidakpatuhan syariah bagi maksud mengurangkan kemungkinan berlakunya ketidakpatuhan syariah berdasarkan Rangka Kerja Pengurusan Risiko Operasi KWSP; dan
 • Audit syariah; bertanggungjawab ke atas pengauditan syariah termasuk penilaian berkala bebas dan jaminan objektif ke atas tahap pematuhan syariah.

Komunikasi Dengan Pemegang Saham

Di KWSP, kami menghargai ketelusan sejajar dengan rangka kerja tadbir urus korporat. Melalui laporan suku tahunan, kami mendedahkan aktiviti pelaburan yang merangkumi maklumat lengkap peruntukan, pendapatan dari setiap kelas aset, jumlah saiz dana dan tinjauan untuk suku tahun berikutnya. Kami juga mendedahkan pelaburan ekuiti 30 terbaik kami pada setiap suku tahun untuk memberikan maklumat mengenai pemegangan kami di syarikat tersenarai awam Malaysia.

Selaras dengan kemajuan dalam teknologi maklumat, kami telah membangunkan dan meningkatkan laman web kami untuk kemudahan akses dan interaktif berkenaan maklumat akaun ahli. Melalui i-Akaun (Ahli), ahli boleh mengakses kenyataan KWSP mereka, menyemak status permohonan pengeluaran dan mengemaskini profil mereka. Sementara itu, majikan boleh menggunakan i-Akaun (Majikan) untuk mendaftarkan pekerja, mengemukakan caruman dalam talian dan menyemak butiran caruman.

Kami mengadakan dialog serta menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat agung tahunan (AGM) dan mesyuarat agung luar biasa (EGM) syarikat pelaburan kami. Kami telah melantik calon-calon di papan syarikat tersenarai dan tidak tersenarai, untuk memastikan kepentingan KWSP diambil kira.

Kawalan Dalaman & Penilaian Risiko

Lembaga dan pengurusan kami komited sepenuhnya dengan sistem, prosedur dan dasar kawalan dalaman yang mantap bagi memastikan kepentingan pihak berkepentingan dan aset KWSP dilindungi sepenuhnya.

Kawalan Persekitaran

Persekitaran terkawal dan budaya kerja yang positif menetapkan nada organisasi kami. Ia menetapkan asas untuk semua komponen kawalan dalaman yang lain, yang berdisiplin dan berstruktur.

Aktiviti utama yang berkaitan termasuk
 • Terma rujukan
 • Struktur Organisasi
 • Polisi dan Prosedur Sumber Manusia
 • Budaya Integriti

Penilaian Risiko

Penilaian risiko kami melibatkan proses dinamik dan berterusan untuk mengenal pasti dan menilai risiko yang mungkin menghalang pencapaian objektif kami.

Aktiviti utama yang berkaitan termasuk:

 • Kad Skor Risiko Korporat (CRS)