Kemaskini terakhir : 24 Feb 2020    

Ahli KWSP dalam sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam mencarum ke dalam akaun persaraan mereka melalui potongan gaji bulanan oleh majikan. Amaun caruman tersebut terdiri daripada syer ahli dan majikan yang akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli. Di halaman ini, anda akan mengetahui lebih lanjut mengenai potongan caruman ini serta kepentingannya kepada anda.

 
Dividen

Kadar Dividen KWSP

Semua caruman di KWSP akan dibayar dividen dan dijamin oleh kerajaan pada kadar minimum 2.50% bagi Simpanan Konvensional.Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Shariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.

 

Kadar Dividen Pada Tahun-tahun Sebelumnya

Tahun Simpanan Shariah
(Tahunan)
Simpanan Konvensional
(Tahunan)
2018 5.90 6.15
2017 6.40 6.90
2016 - 5.70
2015 - 6.40
2014 - 6.75

Kadar Dividen

Tahun

Peratus (Simpanan Shariah)

Peratus (Simpanan Konvensional)

2017

6.40

6.90

2016

-

5.70

2015

-

6.40

2014

-

6.75

2013

-

6.35

2012

-

6.15

2011

-

6.00

2010

-

5.80

2009

-

5.65

2008

-

4.50

2007

-

5.80

2006

-

5.15

2005

-

5.00

2004

-

4.75

2003

-

4.50

2002

-

4.25

2001

-

5.00

2000

-

6.00

1999

-

6.84

1997 - 1998

-

6.70

1996

-

7.70

1995

-

7.50

1988 - 1994

-

8.00

1983 - 1987

-

8.50

1980 - 1982

-

8.00

1979

-

7.25

1976 - 1978

-

7.00

1974 - 1975

-

6.60

1972 - 1973

-

5.85

1971

-

5.80

1968 - 1970

-

5.75

1965 - 1967

-

5.50

1964

-

5.25

1963

-

5.00

1960 - 1962

-

4.00

1952 - 1959

-

2.50

Soalan Lazim

Dapatkan jawapan kepada semua soalan anda.

 
 • Apakah kadar Dividen 2019 bagi Simpanan Konvensional (SK) dan Simpanan Shariah (SS)

  Kadar Dividen 2019 untuk Simpanan Konvensional (SK) adalah 5.45% dan Simpanan Shariah (SS) adalah 5.00%.

 • Berapakah jumlah pembayaran dividen untuk tahun 2019

  Jumlah pembayaran dividen untuk 2019 adalah RM45.82 bilion, di mana RM41.68 bilion adalah untuk SK dan RM4.14 bilion untuk SS. Jumlah pembayaran yang diperlukan untuk 1% kadar dividen adalah RM7.65 bilion untuk SK dan RM828 juta untuk SS. 

 • Bagaimanakah KWSP membayar dividen kepada ahli

  KWSP mengisytiharkan pembayaran dividen tahunannya berdasarkan jumlah pendapatan nyata selepas ditolak rosot nilai bersih ke atas aset kewangan, kerugian tidak nyata yang disebabkan oleh kadar pertukaran mata wang asing dan harga instrumen derivatif, perbelanjaan pelaburan dan operasi, caj berkanun serta dividen atas pengeluaran.

 • Mengapa terdapat perbezaan antara dividen SK dan SS

  Kedua-dua kadar dividen yang diisytiharkan mencerminkan prestasi sebenar pelaburan bagi kedua-dua simpanan tersebut. 
  Walaupun SS dan SK menerima pendapatan Syariah mengikut bahagian masing-masing, SK turut menikmati pendapatan daripada pelaburan dalam aset bukan Syariah.

 • Adakah dividen KWSP tahun ini lebih tinggi daripada badan kewangan lain

  Perbandingan kadar dividen antara KWSP dan badan kewangan lain tidak boleh dilakukan secara terus kerana objektif, strategi dan risiko pelaburan setiap badan adalah berbeza.
  KWSP merupakan tabung dana persaraan yang bertanggungjawab keatas kesejahteraan ahli ketika persaraan. Oleh itu, strategi KWSP mesti berhemat dengan penekanan yang kebih besar untuk memelihara modal dan memberikan pulangan stabil jangka panjang yang disokong oleh pengurusan risikp pelaburan yang komprehensif.

 • Apakah keuntungan pendapatan yang dimaksudkan sebagai tidak patuh Syariah

  Ia merujuk kepada semua keuntungan/ pulangan yang diperolehi daripada pelaburan bukan Syariah di mana ciri-ciri asasnya tidak patuh Syariah kerana ia adalah pelaburan berunsur riba’ seperti saham perbankan konvensional, pinjaman konvensional dan bon.
  Pendapatan lain yang tidak mematuhi kriteria saringan Syariah yang diterima pakai oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan pembekal indeks syariah lain adalah pendapatan pelaburan ekuiti dan hartanah yang memperolehi pendapatannya daripada pendapatan/sewa yang tidak patuh syariah dan nisbah kewangan (hutang dan tunai konvensionl).

 • Adakah ahli dibenarkan untuk bertukar semula ke SK

  Ahli boleh membatalkan pendaftaran SS sebelum tarikh kuatkuasa.  Pembatalan selepas tarikh kuatkuasa tidak dibenarkan bagi mengelakkan dari pelaburan berdasarkan spekulasi bertujuan memperolehi pulangan jangka pendek. 
  SS diperkenalkan bagi memberikan pilihan kepada ahli KWSP yang mahukan simpanan persaraan mereka dilaburkan berasaskan prinsip Syariah yang memberikan dividen daripada sumber-sumber patuh Syariah. 
  Ahli yang memilih untuk tidak menghadkan simpanan KWSP mereka daripada menerima dividen daripada sumber aset pelaburan konvensional dan patuh Syariah, perlu kekal dengan SK.

 • Mengapa perlu bertukar ke SS memandangkan KWSP tidak dapat memberi jaminan pulangan minimum seperti SK

  SS merupakan pilihan kepada ahli yang inginkan simpanan persaraan mereka ditadbir dan dilabur mengikut prinsip syariah yang mana pulangan daripada pelaburan adalah berdasarkan prestasi.
  Bagi ahli beragama Islam, SS membolehkan ahli memanfaatkan dividen daripada pelaburan patuh syariah, berbanding dividen SK yang tidak boleh dimanfaatkan oleh ahli dan perlu dibersihkan kerana ianya daripada sumber yang tidak patuh syariah seperti pelaburan berunsur riba’ yang terdapat di dalam saham perbankan konvensional, pinjaman konvensional dan bon. 

  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009  yang telah memutuskan:  
  “Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan”

  Manakala sebarang jaminan pulangan oleh KWSP boleh membawa kepada riba yang diharamkan oleh syarak.  Walau bagaimanapun, kedua-dua SS dan SK mempunyai sasaran strategik pelaburan yang sama bagi memastikan nilai simpanan ahli terpelihara dan dapat ditambah nilai.
  Keputusan untuk bertukar ke SS terletak sepenuhnya ke atas ahli sendiri.The decision to switch to SS lies solely with members.

 • Saya beragama Islam dan belum bertukar ke SS. Berapakah peratusan daripada dividen SK bagi 2019 yang perlu disucikan

  Dividen SK yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh syariah tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan ahli yang beragama Islam serta perlu dibersihkan berdasarkan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23-25 Jun 2009  yang telah memutuskan:  

  Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manafaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut: 

  1.    Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya; atau
  2.    Diserah kepada golongan fakir miskin.

  Kadar penyucian dividen SK bagi 2019 adalah 71% daripada jumlah dividen yang dikreditkan ke akaun ahli.

 • Apakah Peruntukan Aset Strategik KWSP

  KWSP berpandukan Peruntukan Aset Strategik dalam aktiviti pelaburannya bagi meningkatkan pulangan berdasarkan had toleransi risikonya. 
  Sebagai sebuah dana seimbang, KWSP melabur 51% dalam instrumen pendapatan tetap yang memberikan pendapatan yang stabil, membantu mengurangkan risiko dan turun naik keseluruhan portfolio pelaburan KWSP. 
  Sebanyak 36% adalah dalam ekuiti yang memberikan potensi peningkatan modal dan pendapatan dividen, manakala baki 10% adalah dalam pelaburan alternatif seperti hartanah, infrastruktur dan ekuiti persendirian yang memberikan lindung nilai terhadap inflasi. Baki 3% diperuntukkan dalam instrumen Pasaran Wang untuk pengurusan kecairan.

 • Adakah KWSP boleh mengambil risiko berlebihan dalam pelaburannya

  KWSP telah menyediakan rangka kerja pengurusan risiko pelaburan di bawah bidang kuasa Panel Pelaburan, di mana ahlinya adalah terdiri daripada wakil pengurusan kanan KWSP, Bank Negara Malaysia, profesional industri dan Kerajaan.
  Panel Pelaburan ini bertanggungjawab ke atas urusan berhubung pelaburan KWSP serta terhadap rangka kerja pengurusan risiko pelaburan, yang merangkumi struktur tadbir urus organisasi, tahap risiko yang boleh diterima, peruntukan aset, dasar dan proses; yang dikaji semula secara kerap untuk memastikan keberkesanannya.
  KWSP melaksanakan proses usaha wajar sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan yang memerlukannya terlebih dahulu melalui Jawatankuasa Pelaburan Pengurusan, di mana cadangan diteliti mengikut strategi kepelbagaian jangka panjang dan profil risiko-pulangan KWSP. Kelulusan akhir akan dibuat oleh Panel Pelaburan.

 • Bolehkah ahli, tidak kira umur, membuat pengeluaran dividen dari simpanan mereka

  Tidak, kerana tiada peruntukan di bawah Akta KWSP 1991 yang membenarkan pengeluaran dividen dibuat tanpa megira had umur. Pilihan untuk membuat pengeluaran dividen hanya terpakai kepada ahli yang berumur 55 tahun ke atas dan memenuhi syarat-syarat kelayakan. Untuk maklumat lanjut mengenai jenis-jenis pengeluaran, sila rujuk www.kwsp.gov.my.

 • Bagaimana saya boleh semak sama ada dividen telah dikreditkan ke dalam akaun KWSP saya

  Pengkreditan Dividen 2019 akan dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2020 dan ahli boleh menyemak penyata KWSP masing-masing melalui i-Akaun, Kios KWSP atau di mana-mana kaunter KWSP seluruh negara.  Aplikasi mudah alih ‘EPF i-Akaun’ juga boleh dimuat turun melalui Google Play atau Apple App Store.