Simpanan Shariah merupakan suatu pilihan simpanan bagi ahli yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP mengikut prinsip syariah. Bagi memastikan Simpanan Shariah diuruskan mengikut syariah sebagaimana di bawah seksyen 43A Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991, suatu rangka kerja tadbir urus syariah diwujudkan untuk mentadbir urus aspek pematuhan syariah bagi Simpanan Shariah.

Simpanan Shariah

Simpanan Persaraan Yang Beretika Dan Mapan

 • Sudahkah anda melunaskan pembayaran Zakat bagi pengeluaran simpanan KWSP? Dapatkan keterangan lanjut di laman web Lembaga Zakat Selangor (LZS) di www.zakatselangor.com.my, Pusat Pungutan Zakat (PPZ‑MAIWP) di www.zakat.com.my atau pihak berkuasa zakat negeri yang berkenaan.
 • Selain zakat berkaitan KWSP, anda juga boleh menjelaskan Zakat Fitrah, Zakat Harta, Zakat Pendapatan, Zakat Simpanan, Zakat Emas, Zakat Perak, Zakat Ternakan, Zakat Tanaman (Padi), Zakat Saham, Zakat Perniagaan dan Qadha’ Zakat. Marilah kita bersama-sama menunaikan tanggungjawab membayar zakat.

Lembaga Zakat Selangor

Lembaga Zakat Selangor (LZS) bertekad memberi perkhidmatan berkualiti yang menyeluruh dan berterusan bagi urusan kutipan dan agihan zakat berlandaskan hukum syarak bagi memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Agensi ini beroperasi dengan objektifnya untuk memperkasa pengurusan zakat, memaksimakan kutipan zakat dan meningkatkan keberkesanan agihan zakat.

Pusat Pungutan Zakat MAIWP

Satu Institusi Zakat yang unggul dan menjadi salah satu teras sosio-ekonomi umat Islam berlandaskan perkhidmatan yang berkualiti, pengurusan korporat yang mantap dan berdaya maju, penggunaan teknologi terkini, pengembelingan dan pembangunan sumber manusia serta pertalian yang erat dengan semua pihak. Agensi ini komited dalam menjalankan aktiviti dakwah dan promosi ke arah meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kewajipan berzakat, mengutip zakat dan menguruskan Pusat Pungutan Zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Mengapa Simpanan Shariah?

Ahli Beragama Islam:

 • Membantu ahli menyediakan simpanan persaraan yang diuruskan secara patuh syariah untuk kegunaan ahli dan keluarga terutamanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa sebarang keraguan dan waswas ke atas sumber dana.
 • Memastikan simpanan ahli tidak digunakan bagi tujuan yang bercanggah dengan syarak terutamanya riba (faedah), maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian di dalam kontrak) yang sering terdapat di dalam pelaburan di dalam perbankan konvensional dan insurans.
 • Membantu ahli (sekiranya meninggal dunia) menyediakan dana yang halal (simpanan ahli) untuk diagihkan kepada waris sebagai pusaka.

Ahli Bukan Beragama Islam:

Ahli bukan beragama Islam juga boleh memilih Simpanan Shariah sebagai alternatif kepada Simpanan Konvensional:

 • Objektif dan profil risiko pelaburan yang sama.
 • Alokasi aset strategik yang sama.
 • Hanya melabur di dalam pelaburan beretika yang mematuhi prinsip syariah.
 • Pendedahan pelaburan yang minima di dalam sektor kewangan berbanding Simpanan Konvensional.

Ciri-ciri

Simpanan Shariah Simpanan Konvensional
Siapa Yang Boleh Memohon
icon card
Warganegara atau bukan warganegara Malaysia
icon card
Semua agama
icon card
Semua bangsa

Apa Yang Anda Perlukan & Di Mana Untuk Mendaftar

Melalui Pejabat KWSP, Mobile Team KWSP dan Self Service Terminal (SST)
 • MyKad (Warganegara Malaysia)
 • Pasport (Bukan warganegara Malaysia)
Secara dalam talian menerusi i‑Akaun (Ahli)
 • Mempunyai akses ke portal i‑Akaun (Ahli) atau aplikasi KWSP i‑Akaun 
 • Mendaftar nombor telefon bimbit untuk penerimaan TAC

Maklumat Tambahan

Simpanan Shariah Important Note/ Akad Accordion

Soalan Lazim

Frequently Asked Question

Simpanan Shariah FAQ Accordion

Apakah kadar dividen 2022 dan 2023 bagi Simpanan Shariah?

back chevron

Sila rujuk Sejarah Kadar Dividen.


Bagaimana cara ahli mendaftar Simpanan Shariah secara dalam talian?

back chevron

Apakah kemudahan yang terdapat di dalam perkhidmatan Simpanan Shariah secara dalam talian?

back chevron
 • Pendaftaran Simpanan Shariah.
 • Pembatalan Simpanan Shariah (sekali sahaja).
 • Semakan sejarah pendaftaran/pembatalan Simpanan Shariah.
 • e-Akad dan e-Notis pembatalan Simpanan Shariah.

Sekiranya saya telah mendaftar Simpanan Shariah secara dalam talian atau di kaunter, bolehkah saya membuat pembatalan secara dalam talian? Dan adakah boleh saya mendaftar semula?

back chevron
 • Ahli yang telah mendaftar Simpanan Shariah secara dalam talian atau di kaunter,  boleh membuat permohonan pembatalan secara dalam talian (sebelum tarikh kuat kuasa) sekali sahaja.
 • Sekiranya ahli telah membuat permohonan pembatalan secara dalam talian (sebelum tarikh kuat kuasa), ahli boleh mendaftar semula Simpanan Shariah sama ada secara dalam talian atau di kaunter. Walau bagaimanapun, ahli hanya boleh membuat pembatalan seterusnya (sebelum tarikh kuat kuasa) melalui kaunter KWSP. 

Bagaimanakah tarikh kuat kuasa ditentukan?

back chevron
 • Selepas pendaftaran Simpanan Shariah, ahli akan menerima makluman tarikh kuat kuasa akaun Simpanan Shariah.
 • Tarikh kuat kuasa pilihan Simpanan Shariah adalah pada 1 Januari pada tahun selepas pendaftaran dibuat tertakluk kepada peruntukan tahunan dana syariah mengikut giliran dan apa-apa syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga.
 • Ahli yang gagal mendapatkan tarikh kuat kuasa kerana ketidakcukupan peruntukan dana atau pendaftaran selepas tarikh akhir tahunan, perlu menunggu peruntukan dana syariah seterusnya.

Bolehkah ahli KWSP mempunyai dua akaun KWSP – Simpanan Konvensional dan Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, ahli KWSP hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja sama ada Simpanan Konvensional atau Simpanan Shariah.


Bagaimana kadar dividen Simpanan Shariah dijana?

back chevron

Dividen bagi Simpanan Shariah dijana berdasarkan pendapatan nyata pelaburan patuh Syariah mengikut bahagiannya di dalam portfolio pelaburan syariah dan pendapatan, bukan pelaburan setelah mengambil kira perbelanjaan. Jumlah pendapatan nyata bersih ini kemudiannya dibahagikan dengan amaun yang diperlukan untuk setiap satu (1) peratus dividen bagi Simpanan Shariah. 


Mengapakah Simpanan Shariah tidak didaftar secara automatik oleh pihak KWSP untuk semua ahli beragama Islam?

back chevron

Dari segi syariah, bagi menyempurnakan sesuatu akad, ianya perlu dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan bersama ke atas terma dan syarat. Bagi Simpanan Shariah, akad yang digunapakai adalah akad wakalah di mana ahli melantik Lembaga KWSP sebagai wakil dan pemegang amanah untuk menguruskan simpanannya mengikut syariah dan undang-undang.


Apakah Akad Simpanan Shariah?

back chevron

Akad bagi Simpanan Shariah adalah berasaskan akad wakalah di mana ahli melantik Lembaga sebagai wakil dan pemegang amanah untuk mengurus dan melaburkan kesemua kredit (simpanan) di dalam akaun ahli mengikut prinsip syariah, berdasarkan peruntukan-peruntukan di  bawah Akta KWSP 1991, Peraturan-Peraturan dan Kaedah- Kaedah KWSP serta ketetapan lain mengenainya yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Klik untuk keterangan lebih lanjut mengenai Akad Simpanan Shariah.

Akad Simpanan Shariah


Apakah ciri–ciri Akad Simpanan Shariah?

back chevron
 1. Akad bagi Simpanan Shariah adalah berdasarkan akad wakalah yang diperakukan oleh JKPS.
 2. Akad wakalah yang digunapakai ini dikategorikan sebagai wakalah mudhafah lil mustaqbal (pewakilan yang berkuat kuasa pada masa hadapan) di mana Akaun Simpanan Shariah ini akan berkuat kuasa pada tarikh yang ditentukan oleh Lembaga iaitu pada 1 Januari setiap tahun tertakluk kepada peruntukan dana, dan bukan serta merta selepas pendaftaran Simpanan Shariah.
 3. Lembaga akan mengisytiharkan dividen tahunan bagi Simpanan Shariah mengikut prestasi sebenar Portfolio Syariah yang diperuntukkan kepada Simpanan Shariah mengikut bahagiannya di dalam portfolio iaitu pendapatan nyata pelaburan patuh syariah, dan pendapatan bukan pelaburan setelah mengambil kira perbelanjaan.
 4. KWSP tidak menjamin sebarang kadar dividen minimum bagi Simpanan Shariah kerana sebarang jaminan pulangan oleh KWSP sebagai pengurus dana adalah menjurus kepada amalan riba yang dilarang oleh syarak. Walau bagaimanapun, kedua-dua Simpanan Shariah dan Simpanan Konvensional mempunyai sasaran strategik pelaburan yang sama bagi memastikan nilai simpanan ahli terpelihara dan dapat ditambah nilai.

Apakah konsep Pelaburan Patuh Syariah?

back chevron
 1. Selain daripada pelaburan beretika yang bebas daripada pelaburan dalam sektor yang menghasil dan mempromosi antara lain alkohol, perjudian, hiburan dewasa dan senjata ketenteraan, semua aset pelaburan juga akan melalui proses saringan syariah berdasarkan kriteria dan garis panduan syariah yang ditetapkan oleh JKPS bagi menyingkirkan elemen tidak patuh syariah seperti riba (faedah), gharar (ketidakpastian dalam kontrak), maysir (perjudian) dan lain-lain elemen terlarang seperti barangan dan perkhidmatan tidak halal.
 2. Untuk memastikan pematuhan syariah menyeluruh ke atas pelaburan Simpanan Shariah, JKPS telah menetapkan polisi syariah berkaitan pematuhan dan pengawasan pelaburan patuh syariah yang dikemaskini dari semasa ke semasa.
 3. Oleh kerana jumlah aset pelaburan syariah KWSP (portfolio syariah) adalah lebih besar daripada jumlah simpanan ahli Simpanan Shariah, Simpanan Konvensional akan turut sama melabur di dalam portfolio syariah.
 4. Pendapatan yang terhasil daripada portfolio syariah dialokasikan kepada Simpanan Shariah mengikut bahagiannya di dalam portfolio tersebut.

Apakah proses Pengkelasan Semula Pelaburan Patuh Syariah?

back chevron
 1. Pelaburan KWSP seperti ekuiti tersenarai dan persendirian, hartanah dan infrastruktur adalah tertakluk kepada saringan syariah berkala yang bertujuan untuk menyemak status syariah bagi pelaburan tersebut.
 2. Bagi pelaburan dalam ekuiti tersenarai, saringan syariah akan dijalankan berdasarkan semakan berkala oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("MPS SC") bagi ekuiti domestik dan penyedia indeks syariah yang berkaitan untuk ekuiti luar negara.
 3. Walau bagaimanapun, untuk pelaburan dalam ekuiti persendirian, hartanah dan infrastruktur, saringan syariah akan dijalankan oleh KWSP setiap tahun berdasarkan kriteria dan garis panduan saringan syariah yang ditetapkan oleh JKPS ("Saringan Syariah KWSP").
 4. Hasil daripada saringan syariah, jika pelaburan di atas dikeluarkan daripada senarai sekuriti patuh syariah MPS SC atau indeks syariah berkaitan, atau gagal melepasi Saringan Syariah KWSP mengikut mana-mana yang berkenaan, pelaburan tersebut akan dikelaskan semula sebagai pelaburan tidak patuh syariah dan dipindahkan daripada portfolio syariah ke portfolio bukan syariah.
 5. Sebaliknya, sekiranya pelaburan di dalam portfolio bukan syariah yang telah berjaya melepasi saringan syariah berdasarkan senarai sekuriti patuh syariah MPS SC atau indeks syariah atau Saringan Syariah KWSP mengikut mana-mana yang berkenaan, pelaburan tersebut akan dikelaskan semula sebagai pelaburan patuh syariah dan dipindahkan ke portfolio syariah.
 6. Bagi mandat syariah yang diuruskan oleh pengurus dana luar, sebarang instrumen patuh syariah yang dikelaskan semula sebagai tidak patuh syariah akan dilupuskan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPS SC.

Bagaimanakah Pengendalian Pendapatan Tidak Patuh Syariah?

back chevron
 1. Pendapatan tidak patuh syariah diperolehi daripada lebihan keuntungan yang disebabkan oleh pengkelasan semula pelaburan patuh syariah kepada tidak patuh syariah, pendapatan faedah daripada akaun konvensional luar negara bagi pelaburan patuh syariah dan caj lewat bayar.
 2. Untuk melindungi kepentingan ahli, caj lewat bayar dan/atau dividen dikenakan ke atas majikan yang lewat membayar caruman dan pihak-pihak lain yang lewat membayar apa-apa obligasi kewangan yang kena dibayar kepada KWSP. Berhubung dengan Simpanan Shariah KWSP, JKPS membenarkan caj tersebut dikenakan sebagai langkah pencegahan dan penalti kepada pihak yang mungkir, sama ada dalam bentuk ta'widh (pampasan) atau gharamah (penalti melebihi kadar ta'widh). Ta'widh yang diluluskan oleh JKPS boleh direkodkan sebagai pendapatan patuh syariah, manakala sebarang amaun melebihi kadar ta’widh adalah pendapatan tidak patuh syariah.
 3. JKPS telah memutuskan bahawa pendapatan tidak patuh syariah hanya boleh digunakan untuk perbelanjaan yang dibenarkan iaitu aktiviti kebajikan seperti bayaran manfaat kematian, manfaat hilang upaya dan kos invokasi, dan sebarang lebihan pendapatan tidak patuh syariah boleh digunakan untuk perbelanjaan operasi dan perbelanjaan pelaburan tidak langsung.

Adakah KWSP akan membuat pembayaran zakat untuk simpanan ahli? Adakah ahli perlu membayar zakat selepas membuat pengeluaran Simpanan Shariah?

back chevron
 1. KWSP tidak mengeluarkan zakat perniagaan atau membayar zakat simpanan KWSP bagi pihak ahli kerana semua pelaburan KWSP adalah menggunakan simpanan ahli KWSP yang belum menjadi milik sempurna ahli yang merupakan salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat.
 2. Ahli KWSP beragama Islam bertanggungjawab membayar zakat ke atas simpanan KWSP yang layak dikeluarkan dan digunakan tanpa sebarang sekatan iaitu mempunyai pemilikan sempurna (Milkut Tam) pada kadar 2.5%, tertakluk kepada Nisab (kadar minimum yang bersamaan dengan nilai semasa 85 gram emas) seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa Zakat negeri masing-masing.
 3. Jenis-jenis pengeluaran yang tertakluk kepada pembayaran zakat adalah:
 • Pengeluaran Umur 50 Tahun;
 • Pengeluaran Umur 55 Tahun;
 • Pengeluaran Umur 60 Tahun;
 • Pengeluaran Meninggalkan Negara;
 • Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan; dan
 • Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 Juta.

Saya beragama Islam dan belum bertukar ke Simpanan Shariah. Berapakah peratusan daripada dividen Simpanan Konvensional bagi tahun 2017 sehingga tahun 2023 yang perlu disucikan?

back chevron

Bagi ahli beragama Islam yang belum memilih Simpanan Shariah, ahli bertanggungjawab untuk melakukan penyucian ke atas dividen yang diterima daripada Simpanan Konvensional berdasarkan peratusan pendapatan iaitu 64% (2017), 68% (2018), 71% (2019), 69% (2020 & 2021), 73% (2022) dan 66% (2023) yang diterima daripada portfolio konvensional daripada jumlah dividen Simpanan Konvensional yang dikreditkan ke akaun ahli pada tahun yang berkenaan.


Jika akaun saya ialah Simpanan Shariah, adakah penyata tahunan saya akan berbeza?

back chevron

Tidak, ahli akan menerima penyata tahunan yang sama. Penyata tahunan tersebut akan menyatakan status akaun ahli dan tarikh kuat kuasa Simpanan Shariah.


Adakan terdapat sebarang perubahan terhadap polisi penamaan bagi Simpanan Shariah?

back chevron

Penamaan bagi ahli Simpanan Shariah adalah sama seperti polisi penamaan yang sedia ada. Ketahui lebih mengenai Penamaan.


Bolehkah saya mengakses Simpanan Shariah melalui i-Akaun?

back chevron

Ya, ahli boleh mengakses Simpanan Shariah melalui i-Akaun.


Adakah saya perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya saya membuat pilihan Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, ahli tidak perlu memaklumkan kepada majikan sekiranya ahli memilih Simpanan Shariah.


Adakah majikan perlu membuat pembayaran caruman secara berasingan untuk pekerja mereka yang membuat pilihan Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, majikan tidak perlu membuat pembayaran caruman secara berasingan untuk pekerja yang memilih Simpanan Shariah.


Adakah majikan perlu mengisi Borang A secara berasingan? Adakah terdapat borang yang khusus untuk majikan?

back chevron

Tidak, majikan hanya perlu mengisi Borang A seperti proses yang sedia ada dan tiada borang tambahan atau perubahan yang perlu dibuat oleh majikan.


Adakah terdapat peraturan-peraturan baru dan kaedah-kaedah baru yang harus dipatuhi majikan berkenaan caruman jika pekerja mereka ingin membuat pilihan Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, majikan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah caruman yang sedia ada.


Adakah terdapat sebarang kos tambahan yang akan dikenakan terhadap majikan sekiranya pekerja mereka ingin membuat pilihan Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, tiada sebarang kos tambahan akan dikenakan ke atas majikan sekiranya pekerja mereka ingin memilih Simpanan Shariah.


Adakah saya dibenarkan untuk menggunakan wang pengeluaran saya daripada Simpanan Shariah untuk membayar pinjaman perumahan konvensional atau terhad kepada pinjaman perumahan Islamik sahaja?

back chevron

Ya, ahli dibenarkan untuk menggunakan wang pengeluaran untuk pembiayaan pinjaman perumahan konvensional dan Islamik; tertakluk kepada syarat pengeluaran perumahan yang berkuat kuasa.


Adakah saya dibenarkan membuat pelaburan dalam dana konvensional di bawah pengeluaran Skim Pelaburan Ahli KWSP (SPA KWSP) selepas bertukar ke Simpanan Shariah?

back chevron

Tidak, ahli hanya dibenarkan melabur dalam dana patuh Syariah sahaja selepas Akaun Simpanan Shariah ahli berkuat kuasa.


Adakah saya perlu menebus pelaburan sedia ada dalam dana konvensional di bawah pengeluaran Skim Pelaburan Ahli KWSP (SPA KWSP) yang dibuat sebelum tarikh kuat kuasa Akaun Simpanan Shariah saya?

back chevron

Tidak perlu. Ahli yang mempunyai pelaburan sedia ada dalam dana konvensional tidak diwajibkan untuk menebus atau menukar pelaburan tersebut ke dana patuh Syariah.


Adakah dana-dana amanah yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) termasuk Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) patuh Syariah? Adakah ahli Simpanan Shariah dibenarkan membuat pelaburan di dalam dana amanah yang diuruskan oleh ASNB?

back chevron

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 telah memutuskan hukum melabur dalam Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus. Ahli Simpanan Shariah boleh merujuk kepada Institusi Pengurusan Dana (IPD) dan penasihat Syariah yang dilantik oleh IPD bagi mendapatkan penjelasan mengenai pematuhan Syariah mana-mana dana patuh Syariah yang tersenarai. Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP tidak memberi sebarang perakuan ke atas mana-mana dana patuh Syariah yang tersenarai.


Bagaimanakah KWSP memastikan Simpanan Shariah kekal statusnya sebagai patuh Syariah?

back chevron

KWSP telah mewujudkan rangka kerja tadbir urus Syariah yang komprehensif bagi memastikan aktiviti operasi dan pelaburan Simpanan Shariah mematuhi garis panduan dan parameter pelaburan patuh Syariah yang diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP (JKPS). JKPS juga memberikan pernyataan dan laporan pematuhan Syariah berkaitan Simpanan Shariah bagi setiap tahun kewangan sebagai sebahagian daripada keperluan tadbir urus korporat KWSP.