Kemaskini terakhir : 08 Dis 2022    

buy home

Kebanyakan kita, harga hartanah yang melonjak tinggi memusnahkan impian untuk memiliki rumah. Sebab itu, keputusan untuk membeli hartanah merupakan keputusan yang besar bagi ahli dan untuk merealisasikan persaraan yang selesa, kami membenarkan ahli membuat pengeluaran Akaun 2 bagi membiayai pembelian rumah.

Dari Pemaju

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Keperluan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Keperluan

Umur bawah 55

Keperluan

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Keperluan

Membeli rumah kediaman*

Keperluan

Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri

 

Keperluan

Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan

 

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia.
**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.
 

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Anda Boleh Keluarkan

  PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Pinjaman Perumahan Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)
Pembiayaan Sendiri/Tunai Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Surat Perjanjian Jual Beli – tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan
 • Buku bank/penyata akaun simpanan (untuk pengesahan)

Dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua

Pinjaman dan pembiayaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembelian rumah pertama dan kedua. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Rumah Pertama

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik
 • Pembiayaan sendiri
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pembelian Tunai

   Surat Pengesahan Pemaju Mengenai Belian Tunai yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembinaan

   Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang daripada 20%
   ATAU
   Sijil Layak Menduduki (Certificate of Fitness - CF/Certificate of Occupation - CO)

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran


   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

Rumah Kedua

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  1. Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007) ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F) ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian) ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’) ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju/peguam ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • Pembiayaan sendiri
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembelian Tunai

   Surat Pengesahan Pemaju Mengenai Belian Tunai Yang Mengandungi Maklumat Butiran Harta.

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pembinaan

   Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran Yang Menunjukkan Peringkat Pembinaan Tidak Kurang Daripada 20%
   ATAU
   Sijil Layak Menduduki (Certificate of Fitness - CF/Certificate of Occupation - CO)

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran


   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  1. Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Keperluan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Keperluan

Umur bawah 55

Keperluan

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Keperluan

Membeli rumah kediaman*

Keperluan

Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri

Keperluan

Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan

 

 

 
 

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia

**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

 

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Anda Boleh Keluarkan

  PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Pinjaman Perumahan Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)
Pembiayaan Sendiri/Tunai Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Surat Perjanjian Jual Beli – tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan
 • Buku bank atau Penyata akaun simpanan

Dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua

Pinjaman dan pembiayaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembelian rumah pertama dan kedua. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Rumah Pertama

 • Pinjaman

  Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli

   (Tarikh Perjanjian tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan Bukti Transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hakmilik/Catatan Carian Rasmi atas nama Penjual/Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindahmilik daripada pihak berkuasa)
   ATAU
   Suratan Hakmilik atas nama ahli
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah

  1. Bukti Pertalian
   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  Suratan Hakmilik Belum Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Suratan Hakmilik

   Surat Pengesahan Daripada Pemaju Mengenai Butiran Rumah Yang Dibeli
   ATAU
   Surat Kebenaran Pindahmilik Dari Pihak Berkuasa Tempatan (jika ada sekatan pindahmilik daripada pihak berkuasa)
   ATAU
   Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) di antara penjual dan ahli yang sempurna dan mesti mempunyai cop duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% dari harga penjualan

  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik
 • Pembiayaan sendiri

  Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hakmilik atas nama ahli
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama ahli yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pertalian
   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  Suratan Hakmilik Yang Belum Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Pemilikan

   Surat Ikatan Serahak

   Di antara penjual dan ahli yang sempurna dan mesti mempunyai cop duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% dari harga penjualan.

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pertalian
   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

Rumah Kedua

 • Pinjaman

  Keperluan utama – Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan/Belum Dikeluarkan

  1. Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

   Disahkan melalui salah satu daripada dokumen berikut.
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

  Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan.


  1. Bukti Pembiayaan
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hakmilik/Catatan Carian Rasmi atas nama Penjual/Surat Kebenaran Pindahmilik dari Pejabat Tanah (jika ada sekatan pindahmilik daripada pihak berkuasa)
   ATAU
   Suratan Hakmilik atas nama ahli
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  Suratan Hakmilik Belum Dikeluarkan

  1. Bukti pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Pembiayaan
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Hakmilik

   Surat Pengesahan Daripada Pemaju Mengenai Butiran Rumah Yang Dibeli
   ATAU
   Surat Kebenaran Pindahmilik Dari Pihak Berkuasa Tempatan (jika ada sekatan pindahmilik daripada pihak berkuasa)
   ATAU
   Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) di antara penjual dan ahli yang sempurna dan mesti mempunyai cop duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% dari harga penjualan

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik
 • Pembiayaan sendiri

  Keperluan utama –Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan/Belum Dikeluarkan

  Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  Disahkan melalui salah satu daripada dokumen berikut.

  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

  Suratan Hakmilik Telah Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan.


  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hakmilik atas nama ahli
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama ahli yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  Suratan Hakmilik Belum Dikeluarkan

  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jual Beli (tarikh perjanjian tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)

  Nota: Sekiranya pembelian rumah daripada keluarga terdekat (suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik) ahli perlu mengemukakan bukti transaksi pembelian iaitu Borang Pindahmilik (Borang KTN 14A /‘Memorandom Of Transfer’) yang telah disempurnakan


  1. Bukti Pemilikan

   Surat Ikatan Serahak
   Di antara penjual dan ahli yang sempurna dan mesti mempunyai cop duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% dari harga penjualan

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pertalian
   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Keperluan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Keperluan

Umur bawah 55

Keperluan

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Keperluan

Membeli rumah kediaman*

Keperluan

Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan **ATAU pembiayaan sendiri

Keperluan

Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan

 

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia

**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Anda Boleh Keluarkan

  PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Pinjaman Perumahan Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada harga rumah
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)
Pembiayaan Sendiri/Tunai Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(Mana lebih rendah)
Harga rumah + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(Mana lebih rendah)

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Surat Perjanjian Jualan ATAU Surat Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah / Mahkamah - Tarikh Perjanjian / pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh permohonan
 • Buku bank atau Penyata akaun simpanan

Dokumen Tambahan

Pinjaman dan pembiayaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembelian rumah pertama dan kedua. Jadi, amatlah penting untuk menyusun semua keperluan dokumen bagi melancarkan proses permohonan.

Rumah Pertama

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jualan
   ATAU
   Surat Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah/Mahkamah

   (Tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembiayaan
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik
 • Pembiayaan sendiri
  1. Bukti pembelian

   Surat Perjanjian Jualan
   ATAU
   Surat Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah/Mahkamah
   (tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh permohonan)

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah.

   (resit pembayaran daripada Bank Pelelong atau Peguam Bank Pelelong)

  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hak Milik atas nama ahli
   ATAU
   Borang KTN16F (Perakuan jual oleh makhamah)
   ATAU
   Borang KTN 16I (Perakuan Jual Tanah Oleh Pentadbir Tanah)
   ATAU
   Borang Pindamilik KTN14A atas nama ahli yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Sekurang-kurangnya Borang Pindahakmilik KTN14A yang lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah

   ATAU
   Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) Pindaan 2007

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

Rumah Kedua

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembelian

   Surat Perjanjian Jualan
   ATAU
   Surat Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah/Mahkamah

   (tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh permohonan)

  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan/Borang Gadaian 16A/’Deed Of Assignment’/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *sekiranya Kelulusan Pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  1. Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama

   Disahkan melalui salah satu daripada dokumen berikut.
   1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
    ATAU
    Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
   2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
   3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
   4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
   7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
   8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
   9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
   11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
   12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
   13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • Pembiayaan sendiri
  1. Bukti pembelian

   Surat Perjanjian Jualan
   ATAU
   Surat Perakuan Jualan Oleh Pentadbir Tanah/Mahkamah

   (tarikh perjanjian/pengisytiharan tidak melebihi 3 tahun daripada tarikh permohonan)

  1. Bukti Transaksi

   Surat Pengesahan Belian Tunai daripada Peguam yang menguruskan proses jual beli yang mengandungi maklumat butiran harta

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Bukti Pindahmilik

   Suratan Hakmilik atas nama ahli
   ATAU
   Borang KTN16F (Perakuan jual oleh makhamah)
   ATAU
   Borang KTN 16I (Perakuan Jual Tanah Oleh Pentadbir Tanah)
   ATAU
   Borang Pindahmilik KTN14A atas nama ahli yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Sekurang-kurangnya Borang Pindahakmilik KTN14A yang telah lengkap ditandatangani berserta resit perserahan Oleh Pejabat Tanah
   ATAU
   Surat Ikatan Serahak (‘Deed of Assignment’) di antara penjual dan ahli yang sempurna dan mempunyai cop duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% dari harga penjualan

   ATAU
   Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli/penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) Pindaan 2007

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran

   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  1. Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama

   Disahkan melalui salah satu daripada dokumen berikut.
   1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
    ATAU
    Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
   2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
   3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
   4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
   7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
   8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
   9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
   11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
   12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
   13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
   14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda
  Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing
  di dalam mata wang pilihan anda
  Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
  Anda akan diberi Cek Jurubank
  Jika bayaran ke akaun anda gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing
  di dalam mata wang US Dolar
  Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 • PERINGATAN PENTING

  1. Mengesahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa.

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH BELI RUMAH
housing